Artikel 1 Definities
1. CodeHive BV is een besloten vennootschap die actief is op het gebied van
arbeidsbemiddeling, werving & selectie, detachering en ZZP- en freelanceconstructies ten
aanzien van IT-, Tech- en Beta-werkstudenten en graduates.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
en gebruikmaakt van de Diensten van CodeHive BV.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
verstaan: CodeHive BV en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen CodeHive
BV en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment
van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer
middelen voor communicatie op afstand, waarbij CodeHive BV zich jegens Opdrachtgever
verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te
betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van CodeHive BV en de
aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3
van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door CodeHive BV
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere
inhoudende arbeidsbemiddeling, werving & selectie, detachering (waaronder inleen-
doorleen constructies) en ZZP- en freelanceconstructies, alsmede alle andere door CodeHive
BV ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht
in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van CodeHive
BV, te raadplegen via www.codehive.nl.

Artikel 2 Identiteit van CodeHive BV
1. CodeHive BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 85067245 en draagt btw-
identificatienummer NL863495898B01. CodeHive BV is gevestigd aan Noordplein 249
(3035EE) te Rotterdam.
2. CodeHive BV is per e-mail te bereiken via contact@codehive.nl of middels de Website
www.codehive.nl en telefonisch op +31 (0)622011224.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van CodeHive BV en op alle
huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige
rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met CodeHive BV overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Opdrachtgever.

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig
zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval
inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht
mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke
Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst
1. Ieder aanbod van CodeHive BV is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met CodeHive BV via de Website, e-mail of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten.
3. CodeHive BV zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna
een schriftelijke Overeenkomst opmaken die per brief of per e-mail verstuurd, dan wel fysiek
overhandigd, zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de
Overeenkomst of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
4. Als CodeHive BV een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud
en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. CodeHive
BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de schriftelijke
Overeenkomst van CodeHive BV dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij
CodeHive BV deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke Overeenkomst vooraf is
gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door CodeHive BV.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. CodeHive BV zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. CodeHive BV heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en
geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om
de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het
bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat CodeHive BV niet kan garanderen dat
de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van
Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
3. CodeHive BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Bij het inschakelen van derden zal CodeHive BV de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en
bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen
van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door CodeHive BV
worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CodeHive BV aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CodeHive BV
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan CodeHive BV zijn verstrekt, heeft CodeHive BV het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat CodeHive BV zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever
gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever
CodeHive BV hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. CodeHive BV dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8. Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst dan wel via enige andere
weg, via CodeHive BV bekend is geworden met een werkstudent/graduate en deze
vervolgens benadert, en CodeHive BV dit kan aantonen, dan is Opdrachtgever een
vergoeding aan CodeHive BV verschuldigd ten hoogte van het gebruikelijke tarief.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen CodeHive BV
en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van CodeHive BV op en is voor Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen CodeHive BV en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging
geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. CodeHive BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat CodeHive BV goede grond heeft te
vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits CodeHive BV
Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld,
waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt
gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is CodeHive BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt,
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is
CodeHive BV gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Partijen zijn bevoegd de samenwerking uit hoofde van de Overeenkomst te beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

5. Indien de samenwerking wordt beëindigd conform lid 4 van dit Artikel, is het Opdrachtgever
niet toegestaan om de betreffende werkstudent/graduate in dienst te nemen in de eerste 2
(twee) jaar na de beëindiging, tenzij dit via CodeHive BV geschiedt. Tevens is het mogelijk
dat Opdrachtgever een overnamefee betaald aan CodeHive BV, waarvan de hoogte in
onderling overleg wordt vastgesteld.

Artikel 8 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de Overeenkomst of (elektronische)
opdrachtbevestiging is niet mogelijk.


Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in aanbiedingen van CodeHive BV, dan wel in de Overeenkomst,
zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. CodeHive BV heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt middels het overboeken van het gefactureerde bedrag op de zakelijke
rekening van CodeHive BV. De factuur dient binnen 30 (dertig) dagen door Opdrachtgever te
zijn voldaan. Betaling kan tevens geschieden middels automatische incasso vanaf de
rekening van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan CodeHive BV mede te delen.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien CodeHive BV besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-
betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.


Artikel 10 Garanties
1. CodeHive BV geeft, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit Artikel, in beginsel geen garanties
omtrent de geleverde Diensten. CodeHive BV heeft namelijk bij de levering van de Diensten
slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, zoals bedoeld in artikel
5.2 van deze Algemene voorwaarden.
2. CodeHive BV garandeert het volgende: indien sprake is van recruitment geeft CodeHive BV
een garantie op een goede match. De periode van de garantie is 3 (drie) maanden. Indien
geen sprake is van een goede match binnen 3 (drie) maanden na indiensttreding, dan levert
CodeHive BV een nieuwe werkstudent/graduate dan wel retourneert CodeHive BV 100% van
de wervingsfee aan Opdrachtgever.
3. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient
Opdrachtgever dit binnen 4 (vier) weken te melden aan CodeHive BV, om een beroep te
kunnen doen op de desbetreffende garantie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. CodeHive
BV is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling,
indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. CodeHive BV is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van CodeHive BV, verleent Opdrachtgever
de bevoegdheid aan CodeHive BV om, als een door CodeHive BV ingeschakelde derde zijn
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens
Opdrachtgever te aanvaarden.
3. Ten aanzien van de verleende Diensten van CodeHive BV geldt een inspanningsverplichting
en geen resultaatsverplichting. CodeHive BV kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld
omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
4. CodeHive BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.
5. CodeHive BV is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. CodeHive BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
7. Opdrachtgever vrijwaart CodeHive BV voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die
verband houden met de Diensten.
8. Indien CodeHive BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is
vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van CodeHive BV met
betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van CodeHive BV is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
CodeHive BV niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
betaalde bedrag.
10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CodeHive BV.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van CodeHive BV, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) CodeHive BV
zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van CodeHive BV, brand,
overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
CodeHive BV overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die CodeHive BV heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. CodeHive BV kan hieraan niet worden gehouden
indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke
uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. CodeHive BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond
van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan CodeHive BV van gegevens. Opdrachtgever zal CodeHive BV
vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 15 Klachtenregeling
1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan
contact@codehive.nl of telefonisch te melden via +31 (0)622011224. De klacht wordt, indien
redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door CodeHive BV in
behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie
ontvangt.


Artikel 16 Wijzigingsbeding
1. CodeHive BV behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te
wijzigen dan wel aan te vullen. CodeHive BV zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte
brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever
van toepassing op de Overeenkomst.
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen CodeHive BV en haar Opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen CodeHive BV en Opdrachtgever mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.